Агрономія

Мікрогранульовані добрива від Elixir Ukraina

Мікрогранульовані добрива від Elixir Ukraina

В Україні з кожним роком стає все популярнішою загальносвітова технологія внесення стартових добрив одночасно із сівбою — обов’язково саме в зону висівання насіння (POP — UP FERTILIZER). Добриво швидко забезпечує молоді рослини доступними елементами живлення на початкових етапах росту й розвитку.

Безпосереднє внесення добрива в зону висівання насіння підвищує ефективність стартового добрива за умови дотримання технології та норм унесення. Слід зауважити, що для безпечного внесення стартових добрив одночасно з насінням і в безпосередній близькості з ним придатні тільки спеціалізовані мікрогранульовані добрива.

 

З назви та формуляції добрива Super Start NP 10:35 + MgO + S + Zn можна відразу сказати, що його основне призначення — стартове живлення всіх без винятку сільськогосподарських культур.

Super Start — спеціальне припосівне мікрогранульоване стартове добриво, яке допомагає рослині сформувати потужну кореневу систему й подолати стреси, що виникають на початкових етапах розвитку. Super Start — додаткова форма добрива, яке не заміняє основне добриво. Кількість основних добрив, що вносять восени чи навесні, може бути зменшена тільки за кількістю активної речовини, яка застосовується за допомогою Super Start.

Унесення добрив

Локальне (точне) внесення мікрогранульованих швидкорозчинних добрив забезпечує рівномірне дозування й розподіл мікрогранул для швидкого засвоєння рослинами елементів живлення. Розмір мікрогранул становить усього 0,5–1,2 мм це дозволяє більше ніж у 20 разів краще розподілити їх у ґрунті. Кількість мікрогранул (0,5–1,2 мм), порівнюючи з макрогранулами, що застосовуються в класичних добривах (2–5 мм), становить 1:20. У 5 г класичного мінерального добрива — 200 гранул, у 5 г мікрогранульованого добрива Super StartNP 10:35 + MgO + S + Zn — 4000. Отже, локальне розміщення добрива в прикореневій зоні забезпечує найкращий контакт із кореневою системою молодої рослини, а більша кількість мікрогранул, як порівняти зі звичайними (макрогранулами), збільшує та покращує площу контакту коріння й поживних елементів, отже, отримуємо набагато кращий і ефективний розподіл у ґрунті поживних речовин. Точне внесення елементів живлення безпосередньо в місце проростання насіння насичує ризосферу поживою, забезпечуючи ефект швидкого та рівномірного живлення, що має вирішальне значення для молодої та ще недостатньо розвинутої кореневої системи. Як результат, дає потужний початковий розвиток рослин, що гарантує підвищення врожайності та якості продукції. Молоді проростки, що мають оптимальне забезпечення поживними елементами, краще протистоятимуть хворобам і шкідникам і, маючи потужний старт, зможуть конкурувати з бур’янами та достойно витримувати стресові чинник (посуху, зниження температур, пестицидне навантаження).

Внесення стандартних гранульованих (2–5 мм) добрив одночасно із сівбою можливе тільки на відстані 5 см від насіння (схема «5 × 5»: 5 см вниз і 5 см вбік), тому що існує ризик пригнічення розвитку молодих проростків у зоні розчинення гранул через підвищену концентрацію іонів у ґрунтовому розчині. За такого розміщення добрив втрачається дорогоцінний час на початковому етапі розвитку рослин.

Швидкий старт рослин

Застосування мікрогранул Super StartNP 10:35 + MgO + S + Zn особливо ефективне для просапних культур в умовах холодного ґрунту, коли ускладнюється поглинання корисних елементів живлення через низьку їх доступність для рослин, зокрема фосфору. Оптимальна кількість легкодоступних поживних елементів поруч із коренями молодої рослини забезпечує максимально швидке засвоєння запасів вологи з ґрунту й підвищує стійкість рослин до стресів (посухи). Також потужніша коренева система забезпечує активну ексудацію органічних кислот і, як результат, поглинання більшої кількості елементів живлення. Отже, стимуляція розвитку кореневої системи та достатня кількість поживних елементів сприяє рівномірним дружним сходам і формуванню продуктивного листкового апарату. Тому мікрогранульовані добрива Super Start внесені таким чином мають вищий коефіцієнт поглинання, що поліпшує ефективність їх застосування.

Склад мікрогранул

До складу мікрогранульованого добрива Super StartNP 10:35 + MgO + S + Zn входять аміачний азот (10%), водорозчинні форми фосфору (35%), магнію (2%), сірки (5%), цинку (2%).

Основними інгредієнтами стартових добрив уважаються фосфор й азот через блокування дифузії фосфору кореневою системою в непрогрітому ґрунті та повільну мінералізацію азоту.

Азот (N) — найважливіший будівельний матеріал рослин, який збільшує зелену (вегетативну) масу і, як наслідок, урожайність. Азот бере участь у створенні білків, як важлива складова частина є в нуклеопротеїдах і нуклеїнових кислотах, входить до складу молекули хлорофілу, вітамінів, алкалоїдів. У мікрогранулах стартового добрива Super StartNP 10:35 + MgO + S + Zn азот міститься в невеликій кількості і в аміачній формі та відіграє важливу роль у спрямуванні росту молодих кореневих волосків до наявного у цій самій гранулі фосфору та мікроелементів. А також забезпечує раннє азотне живлення культури, не пошкоджуючи рослини, й посилює поглинання фосфору.

Фосфор (P) — один з основних макроскладників, що підвищує врожайність і якість продукції. Особливо важливий для рослин у двох фазах розвитку. На початковій фазі росту фосфор забезпечує оптимальний розвиток кореневої системи й інтенсивний початковий ріст рослини. Він впливає на енергообмін рослин, входить до складу нуклеїнових кислот, регулює процеси дихання та фотосинтезу тощо. Важливо те, що дефіцит фосфору у цю фазу росту неможливо компенсувати внесенням його в пізніші терміни. Рослини на початкових фазах росту за низьких температур (нижчих за +15 °С) або браку вологи слабко засвоюють фосфор, який практично нерухомий у ґрунтовому профілі (засвоєння доступного фосфору корінням можливе за відстані 1–2 мм від них), тому найвищу ефективність забезпечують добрива, що мають легкодоступні форми фосфору. Саме фосфор вкрай необхідний для росту коренів, впливає на регенерацію і їх відновлення після ураження хворобами. Друга фаза найбільшої потреби у фосфорі настає під час формування генеративних органів. Основну частину фосфору рослини використовують у перші фази росту й розвитку, створюючи відповідні його запаси. Потім фосфор легко переміщується зі старих тканин у молоді, тобто відбувається його реутилізація. Фосфорне голодування рослин у ранній період росту чинить такий депресивний ефект, що його неможливо усунути наступним оптимальним фосфорним живленням.

У разі підживлення рослин розчином солей фосфору через листки переміщення його в інші органи відбувається досить повільно і в невеликій кількості. Оптимальний синтез фосфорних сполук у рослині відбувається тільки за умов засвоєння сполук фосфору через кореневу систему. Якщо ж розчином фосфорних добрив обробляти вегетативні органи, то навіть за нешкідливих (безопікових) концентрацій рослини починають відставати в рості від рослин із кореневим живленням фосфором. Тому фосфорне живлення рослин має забезпечуватися через кореневу систему. Цим і пояснюється потреба внесення під час сівби легкорозчинних мікрогранульованих фосфорних добрив.

Негативна дія дефіциту фосфору в ранній період позначається на всьому подальшому розвитку рослин. Вони залишаються низькорослими, пригніченими, пізніше цвітуть і пізніше достигають плоди. Також за дефіциту фосфору уповільнюється розвиток рослин, послаблюється ріст коренів і пагонів, зменшується стійкість до ураження хворобами. Листки рослин набувають (спочатку по краях, а потім по всій поверхні) сіро-зеленого, червоного або червоно-фіолетового забарвлення, що пов’язано з накопиченням антоціанів.

Магній (Mg) — забезпечує переміщення фосфору в рослинах, процеси дихання, перетворення азоту на білок. Має активну дію на низку ферментів, насамперед тих, що забезпечують білковий і вуглеводний обміни. Є обов’язковою складовою частиною хлорофілу.

Сірка (S) — є одним із найважливіших елементів живлення рослин, без якого неможливе життя. Як і азот — це складова частина білка. Потреба в ній приблизно така сама, як і у фосфорі. Сірка входить до складу майже всіх білків, бо низка амінокислот (цистеїн, метіонін тощо) є сірковмісними. Сірковмісні органічні речовини підтримують нормальний хід поділу клітин і ріст молодих тканин, впливають на вміст хлорофілу в листках.

Обов’язковою складовою стартового мікрогранульованого добрива Super StartNP 10:35 + MgO + S + Zn є цинк (Zn), адже він має важливе значення саме на початкових стадіях розвитку рослин. Цинк сприяє найкращому засвоєнню фосфору. Впливає на стимуляцію росту й розвитку кореневої системи. За допомогою цинку активується синтез крохмалю і цукрів, збільшується вміст вуглеводів, білкових речовин і хлорофілу. Крім того, підвищується посухо- та холодостійкість рослин.

Вирішальним чинником в отриманні високого майбутнього врожаю є розвинена коренева система рослин і постійний подальший її розвиток задля використання рослиною генетичного потенціалу закладеного селекціонерами. Потужна, добре розвинена коренева система сприяє оптимальному поглинанню елементів живлення та вологи з ґрунту, а відповідно, збільшенню вегетативних і генеративних органів рослин, це забезпечує підвищення фотосинтезу і, як наслідок, — отримання високих і якісних урожаїв.

Рекомендований метод застосування

Мікрогранульовані добрива Super Start уносять під час сівби спеціальними аплікаторами, які монтують на сівалки. Рекомендований спосіб унесення добрив — ультралокально в ґрунт із насінням (POP — UP FERTILIZER). Також можуть бути внесені шляхом фізичного змішування з ґрунтовими інсектицидами для одночасного живлення та захисту рослин. Мікрогранульоване добриво Super Start ідеальне для стартового підживлення сільськогосподарських культур.

журнал “The Ukrainian Farmer”, квітень 2019 року

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі “The Ukrainian Farmer” та інтернет-сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа».

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ