Агромаркет

Свій – до свого. По своє

Свій – до свого. По своє

Не кожен кооператив прибутковий, але члени кожного мають зиск від об’єднання.

 

Кооперативи для України — не екзотика. Відтак, шановане дідами-прадідами гасло «свій до свого по своє» має шанс відродитися у ХХІ столітті. Передусім, об’єднавши дрібних сільгоспвиробників, охочих бути конкурентоспроможними. Та оскільки в законодавчих деталях згаданого питання «з наскоку» навряд чи розберешся, «Агро Маркет» звернувся за поясненнями до юриста компанії «ОМП» Андріани МАРТИНІВ. Важливий нюанс, на якому експерт одразу наголосила: не кожен кооператив прибутковий, але члени кожного мають зиск від об’єднання.

 

Особливості статусу «некомерційних» кооперативів

 

Обслуговуючі кооперативи є неприбутковими організаціями (ст. 9 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію») і функціонують для обслуговування своїх членів — виробників сільськогосподарської продукції. Тобто:

 

• до обслуговуючого кооперативу не переходить право власності на сільгосппродукцію, але в кооперативу може бути власне майно, відокремлене від майна своїх членів;

 

• обслуговуючий кооператив надає послуги тільки своїм членам;

 

• члени кооперативу несуть відповідальність за зобов’язаннями, взятими перед кооперативом щодо їх участі в господарській діяльності кооперативу;

 

• послуги надаються з метою зменшення витрат та/або збільшення доходів членів кооперативу.

 

Кошти, що отримує сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, не вважаються його доходами, відповідно до положень абзацу п’ятого частини 4 статті 4 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію».

 

Про сільгоспкооперацію та Податковий кодекс

 

Обслуговуючі кооперативи належать до неприбуткових організацій, згідно з положеннями частин 1 і 5 статті 9 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію». Після виконання зобов’язань сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу та відшкодування збитків за минулі періоди залишок фінансового результату господарської діяльності кооперативу розподіляється загальними зборами:

 

• у вигляді відрахувань до фондів кооперативу;

 

• кооперативних виплат його членам.

 

ВАЖЛИВО! У загальному розумінні кооперативні виплати — це частина доходу, що розподіляється за результатами фінансового року між членами кооперативу пропорційно до їх участі в господарській діяльності кооперативу в порядку, визначеному рішенням вищого органу керування кооперативу. Ця норма не поширюється на сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи (ст. 26 Закону України «Про кооперацію»);

 

• нарахувань на паї членам кооперативу, зокрема асоційованим.

 

Тобто передбачено, що залишок фінансового результату може розподілятися загальними зборами у трьох напрямах. Якщо з відрахуваннями до фондів кооперативу проблем не виникає, то здійснити кооперативні виплати членам кооперативу та нарахування на паї членам кооперативу, зокрема асоційованим, без ризику втрати статусу неприбутковості майже неможливо. Така ситуація пов’язана з тим, що Законом України від 24.12.2015 №909-VIII було внесено зміни до підпункту 133.4.1 Податкового кодексу України. А саме, визначено, що неприбуткова організація відповідає, зокрема, такій вимозі:

 

установчі документи містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 

Крім цього, у підпункті 133.4.2 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) визначено, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

 

Тож якщо обслуговуючий кооператив матиме намір здійснити кооперативні виплати його членам чи здійснити нарахування на паї членам кооперативу, то орган фіскальної служби має всі підстави виключити обслуговуючий кооператив з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

 

Тобто обслуговуючий кооператив стає неприбутковою організацією — платником податку на прибуток. Така ситуація зумовлена тим, що внесені в кінці 2015 року зміни в Податковий кодекс України не врахували положення Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію».

 

Перший варіант виходу із цієї ситуації може полягати в тому, щоб не робити розподілу між членами кооперативу, а всі кошти акумулювати у фондах самого кооперативу та спрямовувати їх на розвиток, модернізацію кооперативу, інше цільове використання. Другий варіант — здійснювати повернення начебто надміру сплачених коштів за послуги кооперативу. Якщо такі «виплати» (повернення) здійснюватимуться фізичним особам, то ці суми не включатимуться до загального місячного оподатковуваного (річного) доходу (пп. 165.1.48 ПКУ).

 

Водночас вирішити цю ситуацію глобально можна лише внесенням змін до чинного законодавства.

 

Особливості статусу «комерційних» кооперативів

 

Сільськогосподарські виробничі кооперативи — це об’єднання фізичних осіб, виробників сільгосппродукції, такий кооператив має статус юридичної особи й загалом здійснює таку саму господарську діяльність, як і будь-який суб’єкт господарських відносин (реалізують свою продукцію за цінами, що встановлюються самостійно на договірних засадах із покупцем). Особливість полягає в тому, що члени кооперативу повинні:

 

• внести вступний внесок і пай у порядку та розмірах, визначених статутом кооперативу;

• брати обов’язково трудову участь в діяльності кооперативу (тобто асоційованих членів апріорі не може бути в такому кооперативі) (ст. 12, 13 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію).

 

Які внески передбачені для членів кооперативу

 

• вступні — сплачуються в розмірах і в порядку, визначеному Статутом, і зараховуються до неподільного фонду кооперативу;

• пайові — формуються з паю та додаткових паїв;

• інші, що визначенні статутом чи внутрішніми документами для забезпечення цілей і мети функціонування кооперативу. (ст. 6, 7 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»).

 

Як документально оформити кооператив 

 

Загалом реєстрація кооперативів здійснюється за правилами Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», з певними особливостями, що встановлені Законами України «Про кооперацію» та «Про сільськогосподарську кооперацію».

 

Сформувати пакет документів:

 

заповнена заява на реєстрацію юридичної особи (затв. наказом Міністерства юстиції України) від 06.01.2016 №15/5;

рішення про створення кооперативу та протокол реєстрації присутніх осіб, які ухвалювали таке рішення; 

статут, що регулює діяльність кооперативу і має обов’язково врегульовувати такі питання: (а) найменування, тип і місцезнаходження кооперативу; (б) мета створення і вичерпний перелік видів його дsяльності; (в) склад засновників; (г) умови й порядок вступу та виходу чи виключення з кооперативу; (д) права й обов’язки членів та асоційованих членів кооперативу; (е) порядок унесення змін до статуту кооперативу; (є) порядок установлення розмірів і сплати внесків і паїв членами кооперативу та відповідальність за порушення зобов’язань щодо їх сплати; форми участі членів кооперативу в його діяльності; (ж) порядок формування, склад і компетенція органів керування й органів контролю кооперативу, а також порядок ухвалення ними рішень, зокрема з питань, рішення з яких ухвалюється одностайно чи кваліфікованою більшістю голосів членів кооперативу, які беруть участь в загальних зборах; (з) порядок формування, використання та розпорядження майном кооперативу; порядок розподілу його доходу та покриття збитків; (й) порядок обліку та звітності в кооперативі; (к) порядок реорганізації та ліквідації кооперативу й вирішення пов’язаних із цим майнових питань; (л) порядок скликання загальних зборів; (м) умови та порядок повернення паю; (н) інші пов’язані з особливостями діяльності кооперативу положення, що не суперечать законодавству (ст. 8 Закону України «Про кооперацію», ст. 4 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»).

  

Як «потрапити» у Реєстр неприбуткових установ й організацій 

 

Для внесення до Реєстру неприбуткових установ й організацій (далі — Реєстр) сільськогосподарський обслуговуючий кооператив має подати до органу фіскальної служби за своєю адресою такі документи:

реєстраційну заяву за формою 1-РН згідно з додатком 1 до Положення про Реєстр неприбуткових установ й організацій (далі — Положення), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2013 №37;

копії установчих документів (статуту, рішення про створення);

копії документів щодо учасників (якщо це фізичні особи — копію паспорта й довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; якщо це юридичні особи — копію витягу з ЄДР та копії установчих документів) (пп. 133.4, п. 34 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ). Строк, протягом якого орган фіскальної служби має ухвалити рішення щодо надання статусу неприбутковості в чинному законодавстві, чітко не визначено.

 

 

 

 

Андріана Мартинів, юрист ЮФ «ОМП»

газета “АгроМаркет”, травень 2016 року

     

Усі авторські права на інформацію розміщену у газеті “АгроМаркет” та інтернет-сторінці газети за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа».
  

 

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ