Агромаркет

Мікориза — ефективний засіб підвищення врожайності сільськогосподарських культур

Мікориза — ефективний засіб підвищення врожайності сільськогосподарських культур

Інтенсивні агротехнології, направлені на досягнення високих урожаїв, виснажують ґрунти й знищують їх корисну мікрофлору, внаслідок чого гинуть угрупування бактерій і грибів, які в природі активно співпрацюють із рослинами. Тому в сільському господарстві пріоритетними мають бути екологічно безпечні природоохоронні технології вирощування сільськогосподарських культур. З огляду на це дедалі більшого поширення набувають мікробні препарати.

Одним з ефективних засобів поліпшення живлення рослин є мікоризоутворювальні гриби.

У природі мікориза не існує без бактерій. Тому розробники біопрепаратів пропонують для аграріїв як препарати з мікоризними грибами, так і з комплексом грибів і бактерій.

Ефективність обробки насіння мікоризними грибами вивчали в різних наукових установах і виробництві на сої, кукурудзі, соняшнику й інших культурах.

Соя

 

 

Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція, 2018 рік. Однією з головних особливостей сої як бобової культури є її здатність формувати високоефективні азотфіксувальні симбіози з бульбочковими бактеріями. Застосування біопрепаратів Мікофренд у нормі 1,0 л/т та Меланоріз — 2 л/т за сумісного використання з бульбочковими бактеріями Різолайн 2 л/т та протектора Різосейв 2 л/т сприяло приросту маси бульбочок (рис. 1), як порівняти до контролю (без інокуляції), що підтверджує доцільність застосування інокулянтів. Застосування Мікофренду в нормі 1,0 л/т сприяло підвищенню маси бульбочок на 0,42 г проти контролю та 0,16 г, порівнюючи із застосовуванням окремо бульбочкових бактерій, а Меланорізу відповідно 0,32 й 0,06 г.

Мікоризні препарати сприяли не лише підвищенню ефективності накопичення азоту, а й збільшували врожайність культури. Так, завдяки застосуванню біопрепаратів урожайність сої зростає, як порівняти з контролем, від 0,15 до 0,63 т/га. Надбавка від застосування мікоризних препаратів на тлі інокуляції бобових бульбочковими бактеріями (Різолайн 2 л/т + Різосейв 1 л/т) зростає від 0,31 до 0,48 т/га. Приріст забезпечується завдяки збільшенню активності симбіотичної азотфіксації, площі поглинання кореневої системи рослин і поліпшенню забезпечення рослин сої з ґрунту фосфором, калієм і мікроелементами, що сприяє ліпшому росту й розвитку рослин і підвищенню врожайності культури.

Сквирська дослідна станція органічного виробництва, 2018 рік

Проводили дослідження обробки насіння сої сорту Легенда інокулянтами (Різолайн + Різосейв) і мікоризою (Мікофренд і Меланоріз).
За результатами досліджень установлено, що висота рослин коливалася від 80,6 до 104,7 см. Кількість міжвузлів — від 9,0 до 16,1 шт. Маса 1000 насінин була в межах 162,94–188,88 г. Обробка біологічними препаратами підвищила компенсаторні властивості рослин сої (тобто за зменшення кількості рослин на квадратний метр підвищується гілкування, збільшується кількість бобів на рослині, а особливо виповненість насіння) та сприяло поліпшенню структурних елементів, завдяки цьому підвищувалася врожайність сої.

 

Рис 1. Вплив обробки насіння біопрепаратами за різних норм внесення на продуктивність сої сорту Легенда (2018 р.)

Обробка насіння біопрепаратами на тлі хімічного протруйника Маким XL 035FS позитивно впливала на врожайність сої (рис. 3). Так, використання мікоризоутворювального препарату Мікофренд для обробки насіння сої за різних норм підвищувало біологічну врожайність сої на 0,3–0,77 т/га. Ліпшою нормою для обробки насіння МікоФрендом виявилася норма 1,5 л/т, яка забезпечила прибавку врожайності 0,77 т/га, де її рівень становив 4,1 т/га.

Інокуляція бобових на сьогодні — це запорука забезпечення рослин сої біологічним азотом і підвищення їх урожайності. Ми вивчали сумісну дію бульбочкових бактерій із мікоризоутворювальними грибами. Обробка насіння біопрепаратами Різолайн 2 л/т + Різосейв 1 л/т + МікоФренд 1 л/т підвищувала продуктивність на 0,85 т/га і становила 4,18 т/га проти контролю 3,33 т/га. Підвищення норми використання Мікофренду до 1,5 л/т сприяло підвищенню врожайності до 4,23 т/га. Слід зазначити, що подальше підвищення дози МікоФренду до 2 л/т насіння не призвело до збільшення врожайності.

Обробка інокулянтом Різолайн 2 л/т біопротектора Різосейв 1 л/т з мікоризоутворювальним препаратом Меланоріз 1 л/т забезпечила приріст сої на 0,27 т/га проти контролю. Підвищення норми використання препарату Меланоріз до 1,5 л/т насіння збільшило прибавку до 0,35 т/га, що забезпечило врожайність 3,68 т/га зерна. Проте подальше збільшення дози Меланорізу до 2 л/т не призвело до бажаного ефекту, підвищення врожайності. Ліпшою нормою для Меланорізу була 1,5 л/т.

За результатами досліджень установлено, що обробка біопрепаратами сприяє утворенню бульбочок на рослині. Так, маса бульбочок у фазу початку утворення стручків коливалася в межах 0,21–0,64 г за рівня на контролі 0,12, а у фазу наливу зерна суттєво збільшувалась, але зберігалася тенденція ліпшого утворення бульбочок за обробки насіння біопрепаратами й коливалася від 1,34 до 2,52 г за рівня на контролі 1,3 г.

За результатами проведеного мікологічного аналізу зразків ґрунту, які були відібрані з ризосфери рослин сої, було виділено 342 ізоляти, серед них визначено 17 видів грибів, із них до патогенних належали 6 видів.

 
Отже, обробка насіння сої мікоризними препаратами підвищує врожайність як самостійно, так і сумісно з бульбочковими бактеріями, завдяки утворенню системи Соя — Bradyrhizobium japonicum — Glomus.

 

Рис. 2. Урожайність соняшнику залежно від обробки насіння мікоризними препаратами (Кіровоградська ДСГДС)

Соняшник

Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція, 2018 рік.

Застосування досліджуваних препаратів у вирощуванні соняшнику забезпечувало збільшення врожаю насіння на 0,24–0,34 т/га. Високу ефективність забезпечила обробка насіння препаратом Мікофренд, 5,0 л/т — приріст 0,34 т/га, дещо нижчу біопрепаратом Меланоріз — 0,24 т/га.

Застосування біологічно активних препаратів на посівах соняшнику забезпечувало збільшення ваги насіння й зменшувало пустозерність у кошиках, порівнюючи з посівами, де препарати не застосовували. Відмічено збільшення діаметра кошиків на 0,5–2,6 см, кількості зерен із кошика — на 13,2–213,7 шт., маси зерен із кошика — на 2,1–11,2 г, як порівняти з варіантом, де насіння не обробляли. Найбільший діаметр кошиків — 20,7 см, кількість і масу зерен 1491,6 шт. і 86,7 г та масу 1000 зерен — 59,9 г забезпечила обробка насіння препаратом Мікофренд, 5,0 л/т.

Тож застосування мікоризних препаратів для обробки насіння соняшнику сприяє збільшенню показників структури врожаю, а це, у свою чергу, призводить до підвищення врожайності культури завдяки поліпшенню доступності елементів живлення, підвищенню толерантності рослин до негативних чинників середовища та ліпшому забезпеченню рослин водою.

 

Кукурудза

Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція, 2018 рік.

У досліді з визначення ефективності обробки біологічними препаратами за вирощування кукурудзи висівали середньостиглий гібрид — ДН Аджамка з ФАО 320. За застосування біологічних препаратів урожайність зерна кукурудзи за обробки насіння була вищою, ніж на контролі. Врожайність зерна коливалася в межах від 7,69 до 9,14 т/га. Найбільша прибавка (1,54 т/га, або 20,1%) була у варіанті, де насіння обробляли препаратом Мікофренд.

Найбільша кількість зерен була у варіанті, де насіння перед сівбою обробляли препаратом Мікофренд, 4,0 л/т, що було більше проти контролю (617,5 шт.) на 65,7 шт., або на 10,6%. Маса зерна з качана практично у всіх варіантах змінювалася подібно до кількості зерна, яке формувалося на ньому, й була в межах від 214,9 г (контроль) до 231,8 г (Мікофренд, 4,0 л/т).

Маса 1000 зерен становила 341,7 г, обробка насіння препаратом Меланоріз (4,0 л/т) забезпечила найбільше її підвищення на 20,7 г і становила 362,4 г відповідно.

 

Рис. 3 Урожайність кукурудзи залежно від обробки насіння мікоризними препаратами (Кіровоградська ДСГДС)

Отже, обробка насіння біологічними препаратами впливає на якісні фізіологічні зміни й підвищує імунні властивості рослин, що загалом відбивається на підвищенні врожайності зерна.

Дослідження, проведені в наукових установах, підтверджують дані, отримані на виробництві.

Агропідприємство Рівненської області

Виробничі дослідження Мікофренду на сої сорту Медісон. Попередник — соняшник. Ґрунт — чорнозем типовий.

Як видно на фото 1, обробка насіння мікоризоутворювальним препаратом Мікофренд сприяла ліпшому росту й розвитку рослин. Вони потужніші з краще розвиненою кореневою системою. Ці спостереження за вегетуючими рослинами підтверджуються підвищенням урожайності зерна, і в наших дослідженнях прибавка становила 0,22 т/га.

Агропідприємство Теофільського району Хмельницької області

Проводилися виробничі дослідження щодо обробки насіння біопрепаратами Мікофренд і Меланоріз у нормі 1,5 л/т.

З результатів дослідження видно, що обробка біопрепаратами Мікофренд (1,5 л/т) і Меланоріз (1.5 л/т) сприяє підвищенню врожайності озимої пшениці відповідно на 0,3 та 0,21 т/га. Збільшення продуктивності культури забезпечується завдяки поліпшенню живлення та підвищенню адаптаційних властивостей рослин.

 

Отже, застосування біопрепаратів компанії «БТУ-Центр» для обробки насіння поліпшує мікологічну ситуацію в ризосфері рослин, збільшується площа поглинання кореневої системи рослин і покращується забезпечення рослин із ґрунту фосфором, калієм і мікроелементами (Cu, Fe, Mn й ін.), забезпечує рослини вітамінами, фітогормонами, амінокислотами, поліпшує структурні показники врожаю, що відбивається в підвищені врожайності сільськогосподарських культур.

 

 

газета “АгроМаркет”, лютий 2019 року

 

Усі авторські права на інформацію розміщену у газеті “АгроМаркет” та інтернет-сторінці газети за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа». 

 

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ