Овочі-Ягоди-Сад
Головне:
Овочі-Ягоди-Сад

Вплив живлення на врожайність томатів

Вплив живлення на врожайність томатів

Урожайність томатів залежить від сорту, схеми посіву та удобрення рослин. Середньостиглий сорт Ювілейний за врожайністю перевищує середньоранній сорт Легінь. У сорту Ювілейний отримали найбільшу врожайність 117,55 т/га за стрічкової схеми посіву 100 + 50 см та за комплексного удобрення з використанням препарату Плантафол.  

Місце, умови проведення досліджень та методика 

Дослідження проводили на дослідному полі лабораторії овочівництва Інституту зрошуваного землеробства НААН протягом 2016–2018 рр. Під час закладання досліду та виконання супутніх досліджень керувалися загально визнаними методиками та методикою дослідної справи в овочівництві і баштанництві Г. Л. Бондаренко. 

Ґрунт дослідного поля — темно-каштановий слабосолонцюватий середньосуглинковий. В орному шарі ґрунту вміст гумусу становить 2,14%, загального азоту — 2,24%, рухомого фосфору й обмінного калію — 62 і 323 мг/кг відповідно. У метровому шарі ґрунту найменша вологоємність (НВ) становить 21,3%, вологість в’янення (ВВ) — 9,5% від маси сухого ґрунту, щільність ґрунту — 1,41 т/м3. Крім того, рН водної витяжки орного шару ґрунту дорівнює 7,2. Підґрунтові води залягають на глибині 18–20 м і практично не впливають на водно-повітряний режим зони активного вологообміну. Посівна площа ділянки становила 14 м2, облікова — 10 м2. Повторність досліду чотириразова. Розрахункову дозу добрив N219P102K40 визначали на запланований урожай плодів 80 т/га. 

Агротехніка в досліді загальновизнана для умов зрошення Півдня України, за виключенням елементів технології, які вивчали за такою схемою: 

фактор А — сорти томатів: середньоранній Легінь, середньостиглий Ювілейний; 

фактор В — схеми посіву: стрічкова 50 + 100 см, широкорядна — 150 см; 

фактор С — удобрення: 

1) без добрив; 

2) мінеральні добрива; 

3) мінеральні добрива та листкове підживлення препаратом Плантафол; 

4) мінеральні добрива та органічне добриво; 

5) мінеральні добрива, органічне добриво та Плантафол. Органічне добриво — препарат, в одній тонні якого міститься азоту 10–15 кг д. р., фосфору — 9–14 кг д. р., калію — 6–10 кг д. р., кальцію — 10–30 кг д. р. На дослідних ділянках препарат вносили із розрахунку 6 т/га. 

Плантафол — водорозчинне комплексне добриво. За вегетацію рослин проводили чотири позакореневі підживлення препаратом: перше — Плантафол N10P54K10, наступні три — Плантафол N20P20K20. Для кожного підживлення використовували 2 кг/га добрива, витрати робочого розчину становили 200 л/га. 

На дослідних ділянках висівали сорти томатів селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН. 

Метеорологічні умови впродовж вегетаційних періодів у роки досліджень відрізнялися за основними гідротермічними показниками (температура, опади) від середніх багаторічних даних. У цілому погодні умови були сприятливими для вирощування томатів. За вегетаційний період (квітень — вересень) у 2016 році випало 674 мм опадів, у 2017 році — 406 мм, у 2018 році — 341 мм. 

Дослідження з визначення впливу різних схем посіву й удобрення на врожайність плодів томатів проводили за умов крапельного зрошення. На дослідних ділянках під час проведення вегетаційних поливів підтримували диференці йований режим зрошення: рівень передполивної вологості ґрунту становив 70–80–70% від найменшої вологомісткості залежно від фази розвитку рослин. За період вегетації рослин у 2016 році було проведено 12 вегетаційних поливів. Норма зрошення становила 2100 м3/га, сумарне водоспоживання — 4820 м3/га. У 2017 році було проведено 16 поливів, норма зрошення — 2880 м3/га, сумарне водоспоживання — 5216 м3/га. В умовах 2018 року опадів випало найменше, тому було проведено 20 поливів, норма зрошення — 3900 м3/га, сумарне водоспоживання — 5753 м3/га. 

Результати досліджень. Вага плоду 

Упродовж 2016–2018 рр. проводили фенологічні спостереження за ростом та розвитком рослин. У сорту Легінь вегетаційний період у контролі тривав 105 діб, у сорту Ювілейний — 109 днів. В обох сортів внесені добрива подовжують проходження фенологічних фаз росту, розвитку рослин та тривалість вегетаційного періоду в середньому на 2–5 діб, тоді як схеми посіву не впливають на фенологічні фази росту та розвитку рослин і тривалість вегетаційного періоду в цілому. 

Сорт Легінь

Вага плоду була в межах біологічних можливостей сорту. Для сорту Легінь вага плоду в середньому за три роки становила 62–75 г, для сорту Ювілейний — 73–96 г. На вагу плоду істотно не впливали схеми посіву та удобрення (таблиця 1). 

Таблиця 1. Вага плоду залежно від сорту, схеми посіву та удобрення, г (середнє значення за 2016–2018 рр.)

У 2016 році отримали найменшу вагу плоду на контролі. У сорту Легінь за стрічкової схеми посіву 100 + 50 см вага плоду становила 62 г, за широкорядної вага плоду збільшувалася до 67 г. 

Сорт Ювілейний

У сорту Ювілейний за стрічкової схеми посіву 100 + 50 см вага плоду досягала 81 г, за широкорядної вона збільшувалася — до 83 г. Завдяки застосуванню добрив вага плоду в сорту Легінь збільшувалася до 71 г, у сорту Ювілейний — до 97 г. У 2017 р. в сорту Легінь вага плоду була в межах 67–88 г і не залежала від схеми посіву, у сорту Ювілейний — 81–122 г. На вагу плоду чинники істотно не впливали. 

У 2018 році вага плоду в сорту Легінь коливалась у межах від 57 до 72 г, у сорту Ювілейний — від 58 до 86 г. 

Результати досліджень. Урожайність 

Урожайність плодів за роками досліджень мала певну мінливість. У досліді врожайність плодів сорту Легінь у 2016 році коливалась від 32,14 до 98,09 т/га, сорту Ювілейний — 33,24–107,84 т/га. В обох сортів за стрічкової  схеми сівби 100 + 50 см урожайність була на 6,03 т/га (7,4%) більшою, ніж за широкорядної схеми, де врожайність становила 75,62 т/га (таблиця 2)

Таблиця 2. Урожайність томатів залежно від сорту, схеми посіву та удобрення, т/га (середнє значення за 2016–2018 рр.)

Максимальна врожайність відмічена у варіанті комплексного удобрення, тобто застосування мінеральних та органічних добрив з додатковим обприскуванням Плантафолом, за схеми посіву 100 + 50 см. Для сорту Легінь вона становила 98,09 т/га, для сорту Ювілейний — 107,84 т/га. 

Удобрення рослин томатів найбільше впливало на врожайність плодів. У середньому в 2016 році застосування добрив збільшило врожайність на 60,3–67% відносно неудобрюваних ділянок. 

Аналіз результатів досліджень показав, що для прибавки 1 т/га врожайності, окрім базового удобрення (N219P102K40), потрібно 0,9 кг (903 г) добрива Плантафол або 532,5 кг органічних добрив у середньому. Отже, в проведеному досліді позакореневе застосування 1 кг добрива Плантафол замінювало 589,8 кг органічних добрив. 

З добривами Плантафол було внесено 5,08 кг д. р. на га (NPK), а з органічними добривами — між 150 та 234 кг. Тобто 1 кг діючих речовин із добрива Плантафол підвищує врожайність на 1,7 ц/га, а з органічного добрива — на 0,05– 0,07 ц/га. Отже, коефіцієнт використання діючих речовин із добрива Плантафол у 25–35 разів вищий. 

Результати досліджень у 2017 році показали, що мінімальна врожайність у досліді на контрольному варіанті за широкорядної схеми посіву (150 см): для сорту Легінь становила 26,62 т/га, для сорту Ювілейний — 27,96 т/га. Урожайність за стрічкової схеми посіву несуттєво перевищувала широкорядну схему. У середньому по досліду перевищення становило 1,37 т/га. 

Внесення мінеральних добрив спряло збільшенню врожайності на 47,54 т/га (62,1%) порівняно з варіантом без добрив. 

Вплив удобрення на врожайність томатів за роками досліджень

Найкращим варіантом у досліді стало поєднання мінеральних і органічних добрив та препарату Плантафол. За таких умов продуктивність рослин збільшувалася на 66,6% порівняно з контролем. 

В умовах 2018 року у варіантах досліду врожайність коливалася в широких межах: від 41,69 до 117,55 т/га, і була більшою за попередні роки досліджень. Мінімальна врожайність відмічена на контрольних варіантах. 

Максимальна врожайність плодів у 2018 році була за стрічкової схеми посіву із застосуванням мінеральних добрив, органічного добрива та з обприскуванням Плантафолом на сорті Ювілейний і становила 117,55 т/га. 

Застосування удобрення в досліді сприяло збільшенню врожайності плодів на 37,9–57,04%. 

У середньому за три роки проведення досліджень урожайність сорту Легінь коливалася від 32,85 до 98,23 т/га (комплексне удобрення за стрічкової схеми посіву 100 + 50 см), урожайність сорту Ювілейний коливалася в межах від 36,7 до 104,52 т/га (комплексне удобрення за стрічкової схеми посіву 100 + 50 см). Урожайність томатів за стрічкової схеми сівби була трохи більшою, ніж за широкорядної схеми посіву. 

Застосування системи удобрення за схемою досліду сприяло збільшенню продуктивності томатів у середньому за три роки досліджень на 53,2–62,8%. 

У середньому за три роки досліджень встановлена частка впливу чинників на врожайність томатів: фактор А (сорт) підвищує врожайність на 2%, фактор В (схема посіву) — на 1,2%, фактор С (внесення добрив) — на 95,6%. Отже, на врожайність томатів найбільше вливає внесення добрив.  

Валентина Погорєлова Інститут зрошуваного землеробства НААН  

журнал “Плантатор”, травень 2020 року

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі “Плантатор” та інтернет-сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа». 

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ

Журнали