Агрономія

Озимі культури необхідно забезпечити основними елементами живлення

Фосформобілізатори для озимих

Фосформобілізатори для озимих

Важливим чинником у розкритті генетичного потенціалу сільгоспкультур для формування максимальної продуктивності є забезпечення їх біогенними елементами впродовж вегетації, а в технології вирощування озимих культур — відновлення їх весняної вегетації. Проте особливість цього періоду полягає в тому, що за раннього початку відновлення вегетації розвиток озимих культур відбувається в умовах прохолодної погоди й короткого світловогодня, що й призводить до необхідності забезпечення культур основними елементами живлення, такими як макро- і мікроелементами.

Унаслідок ранньовесняного підживлення зернових колосових культур на слаборозвинутих і зріджених посівах збільшується продуктивне кущення, на добре розвинених спостерігається зростання продуктивності колоса. Для відновлення вегетативної маси ріпаку озимого, що наростає в перші тижні після відновлення вегетації, потрібно забезпечити культуру необхідною кількістю азоту, що збільшить приріст урожаю.

Щодо фосфорних і калійних добрив, то як правило, вносять їх перед сівбою, восени. Проте в останні два десятиліття обсяги їх внесення, порівнюючи з азотними, значно зменшилися. Також слід зазначити, що проблема фосфорного та калійного живлення рослин полягає в тому, що валові запаси цих елементів у більшості ґрунтів є досить значущі, але частка доступних форм не завжди задовольняє потреби рослин. Забезпеченість рослин рухомими сполуками фосфору та калію можливо покращити шляхом застосування в технології вирощування сільськогосподарських культур фосфор- і каліймобілізаційних бактеріальних препаратів.

Тому для підвищення ефективності внесених мінеральних добрив і збільшення доступності наявних у ґрунті рухомих форм фосфору та калію рекомендується вносити з КАС ґрунтовий біопрепарат Граундфікс у ранньовесняне підживлення озимого ріпаку й озимих зернових культур.

Граундфікс — біопрепарат виробництва компанії БТУ-ЦЕНТР, до складу якого входить комплекс клітин бактерії Bacillus subtilis, Bacillus megaterium var. phosphaticum, Azotobacter chroococcum, Enterobacter sp., Paenibacillus polymyxa із загальним числом життєздатних клітин (0,5–1,5) × 109КУО/см³, що є продуцентами ферментів, вітамінів, фітогормонів, амінокислотй інших фізіологічно-активні речовини.

Дія Граундфікс спрямована на підвищення доступності й рухомості в ґрунті фосфору та обмінного калію, а також на збільшення різних форм азоту в ґрунті; підвищення коефіцієнта використання поживних елементів із добрив у 1,2–1,5 раза; сприяння вільному надходженню в рослини кремнію; покращення біологічної активності ґрунту, оздоровлення ґрунту, а також має позитивну післядію на наступну культуру.

Спосіб застосування біопрепарату Граундфікс: під основний і передпосівний обробітки ґрунту в рядок під час сівби, а також у ранньовесняне підживлення.

Про сумісність КАС із бактеріями Граундфіксу

У лабораторних умовах було проведено дослідження щодо можливості сумісного внесення біопрепарату Граундфікс із КАС, а саме впливу добрива на життєздатність бактерій протягом 2 і 4 годин. Контролем слугувала стерильна водогінна вода (табл. 1).

Таблиця 1. Вплив карбідно-аміачної суміші (КАС) на життєздатність мікроорганізмів біопрепарату Граундфікс. Примітка: «+» — наявність росту

В усіх варіантах ступінь титру біопрепарату з додаванням КАС не був нижчим, ніж у контролі. Одержанні результати свідчать, що Граундфікс можливо сумісно використовувати з карбідно-аміачною сумішшю (КАС).

Протягом 2017–2020 рр. тривали виробничі дослідження з унесенням біопрепарату Граундфікс із КАС у посівах озимого ріпаку з нормою внесення 5 л/га й озимих зернових культурах із нормою — 3 л/га. Дослідження проводили за різних попередників, типів ґрунту й рівня pH (табл. 2).

Таблиця 2. Умови проведення досліджень із біопрепаратом Граундфікс

Хоча погодні умови в роки досліджень були різними, але основні закономірності дії біопрепарату Граундфікс на агрохімічні показники ґрунту й продуктивність культур зберігалися.

На посівах ріпаку озимого з унесенням рано навесні Граундфікс 5 л/га із КАС було отримано приріст урожайності від 3,31 до 5,0 ц/га (рис. 1).

Підвищення врожайності культури відбувалося внаслідок збільшення кількості насінин у стручку та маси 1000 насінин. За внесення на озимих зернових культурах біопрепарату Граундфікс 3 л/га із КАС залежно від технології, заведеної в господарстві, було отримано приріст по озимій пшениці від 1,9 до 5,3 ц/га, житу озимому — 2,2 ц/га. Слід зазначити, що найкраща дія Граундфікс спостерігалася у більш ранні строки внесення. Приріст урожайності культур відбувався внаслідок збільшення кількості зерен у колосі та маси 1000 зернин.

Рис. 1. Урожайність ріпаку озимого й озимих зернових культур

Результати агрохімічного аналізу ґрунту

Оскільки основна функція біопрепарату спрямована на збільшення кількості рухомих форм фосфору й калію, то проводилися відбори ґрунту для агрохімічного та мікробіологічного аналізів. Як показали результати агрохімічного аналізу ґрунту, на варіантах із внесенням Граундфіксу майже завжди спостерігалося збільшення рухомих форм фосфору або його ступеня рухомості на посівах ріпаку озимого і пшениці озимої за різних строків відбирання ґрунту (табл. 3). Зростання рухомих форм фосфору залежно від типу ґрунту і фази розвитку культури становило від 8,8 до 41,4%. Ступінь рухомості фосфору зростав на всіх типах ґрунтів. Кількість рухомого калію зростала від 5,9 до 13,2%. Ступінь рухомості обмінного калію зростав майже на всіх типах ґрунтів. Зниження кількості рухомих форм фосфору і калію в деяких дослідженнях найчастіше пов’язана із зростанням урожайності та відповідним підвищенням винесення поживних елементів з основною продукцією.

Таблиця 3. Результати агрохімічного аналізу ґрунту

Вплив на біологічну активність ґрунту

Для визначення впливу Граундфіксу на біологічну активність ґрунту проводили виділення грибів із зразків ґрунту в чисті культури та визначення видового складу згідно із загальноприйнятими методиками (табл. 4).

Таблиця 4. Результати мікологічного аналізу ґрунту

За результатами мікологічного аналізу ґрунту спостерігається зростання кількості сапротрофних видів на площах з унесенням Граундфіксу. Тобто мікроорганізми, що входять до складу біопрепарату Граундфікс, активно конкурують із патогенними видами за місце існування в ґрунті, що позитивно впливало на ріст і розвиток культур. Кількість сапротрофних видів мікроорганізмів на площах з унесенням біопрепарату Граундфікс зростала на 4,1–41,0 %

Економічна складова фосформобілізатора

Витрати на внесення Граундфіксу на виробничих дослідженнях відповідно до норми становить 375 і 625 грн/га. За розрахунку отриманого умовно чистого прибутку брали стан цін на 13.08.2020 за 1 т ріпаку озимого — 12 000 грн і пшениці озимої — 5600 грн. Таким чином, отриманий умовно чистий прибуток від застосування біопрепарату Граундфікс на ріпаку озимому становить від 3247 до 5275 грн/га, на пшениці озимій від 639 до 2493 грн/га.

Отже, внесення в ранньовесняне підживлення ріпаку озимого й озимих зернових культур біопрепарату Граундфікс із КАС підвищує доступність у ґрунті рухомих форм фосфору та калію, ефективність застосування внесених добрив і продуктивність культур.

О. В. Шморгун, канд. с.-г. наук, БТУ-Центр
Д. В. Літвінов, д. с.-г. наук, НУБіП

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ