Агрономія

Ефективність комплексного мікоризного препарату в технології вирощування сої

Ефективність комплексного мікоризного препарату в технології вирощування сої

Інокуляція насіння сої бульбочковими бактеріями дає можливість забезпечити рослини доступним атмосферним азотом і заощадити на мінеральних азотних добривах, а також на фосфорних, покращити процес азотфіксації, збільшити накопичення протеїну, захистити сою від хвороб і токсичного впливу пестицидів, отримати кращий урожай допомагає її мікоризація. Особливо актуальною інокуляція насіння сої мікоризними препаратами є за нестійких кліматичних умов, зокрема, в разі дефіциту опадів і неоптимальних температур вирощування.

 

За результатами досліджень багатьох авторів, рослина-господар отримує від грибів, що беруть участь в утворенні арбускулярної мікоризи (АМ), фосфор, азот, калій, магній, кальцій, цинк, мідь інші мікроелементи й воду. Та утворення АМ найбільшою мірою стимулює накопичення фосфатів із ґрунту. АМ-гриби мають особливий механізм поглинання ґрунтових фосфатів, який відрізняється від механізму поглинання інших елементів. Фосфорний метаболізм грибів напряму залежить від вуглецевого метаболізму рослин. Підтверджено, що інфікування рослин мікоризними (АМ) грибами підвищує активність енергетичних процесів у клітинах рослин. Активізується фотосинтез — збільшується кількість хлорофілу, листкова поверхня, швидкість фіксації СО2, а також підсилюється приплив його продуктів у корені. Це дуже важливо для функціонування нітрогеназної системи бульбочок, яка відповідає за азотфіксацію. Цей процес вимагає великої кількості енергії на розрив потрійного хімічного зв’язку молекули атмосферного азоту, який тільки після цього може перетворитися на амонійну форму, що добре засвоюється рослиною.

 

Цікаво, що надання рослині еквівалентної кількості мінеральних фосфорних добрив не призводить до стимуляції фотосинтезу! Тому для рослини в 10–100 разів енергетично вигідніше підтримати мікоризу, ніж розвивати еквівалентну асиміляційну активність коренів. Про надзвичайну біологічну роль мікоризи в розвитку сої свідчать також дані мутаційного аналізу, які показали, що в бобових розвиток АМ і бульбочок контролює єдина генетична система!

 

Таким чином, АМ слід уважати поліфункціональною структурою: вона надає комплексну дію на сою й інші бобові, в результаті якої у мікоризних рослин підвищуються адаптивні й конкурентні якості, як порівняти з рослинами без АМ.

 

Розробка ефективних біопрепаратів для обробки насіння бобових культур, що забезпечують підвищення фіксації біологічного азоту у їх посівах і підвищеною фунгіцидною дією є важливим елементом технології вирощування в збільшенні врожайності, зниженні собівартості продукції, біологізації технології вирощування тощо.

 

Тому компанія «БТУ-Центр» спільно з Вінницьким національним аграрним університетом і Хмельницькою ДСГДС ІКСГП НААН провела дослідження з вивчення комплексного застосування інокулянта Різолайн і протектора Різосейв із новим комплексним мікоризним препаратом МікоФренд® для обробки насіння сої. Особливістю інокулянта Різолайн® є чотири штами Bradyrhizobium japoniсum, які пристосовані до різних ґрунтово-кліматичних умов, а також сумісне використання протектору Різосейв®,що захищає бульбочкові бактерії від негативних чинників і дає можливість проводити обробку насіння сої за 5–7 діб до сівби.

 

Особливістю нового комплексного мікоризного препарату МікоФренд® є утворення АМ з потужною адсорбційною здатністю, посиленою фунгіцидною та бактерицидною дією, покращенням забезпеченості елементами живлення. До його складу входять мікроорганізми АМ гриби й бактерії, які заселяють прикореневу зону рослин і тим самим забезпечують швидку допомогу росту й розвитку рослин, а також кращі умови для утворення і функціонування мікоризи.

 

Хмельницька ДСГДС ІКСГП НААН

 

Кліматичні умови весни 2017 року сповільнювали появу сходів і стримували ріст сої через прохолодні ночі й незначну кількість опадів. Температура повітря літніх місяців значно перевищувала середні багаторічні показники, проте спостерігався досить сприятливий режим зволоження ґрунту в червні (120,8 мм). У липні до третьої декади опади були незначними. В період із третьої декади липня до третьої декади вересня склалися сприятливі гідротермічні умови для росту й дозрівання сої.

 

Ґрунт — чорнозем опідзолений, середньосуглинковий. Уміст гумусу — 3,3–3,7%, рН (сольовий) — 5,7. Попередник — овес. Норма висіву сої сорту Сіверка — 700 тис. зерен на 1 га.

 

Досліджували варіанти обробки насіння:

 

1. Без інокуляції (контроль).

 

2. Різолайн + Різосейв (2 л/т + 2 л/т).

 

3. Різолайн + Різосейв (2 л/т + 2 л/т) + комплексний мікоризний препарат МікоФренд® (1,5 л/т).

 

Агротехніка вирощування сої — загальноприйнята. Під час вегетації у фазу 2–3 трійчастих листків й у фазу бутонізації проводили обробку посівів біопрепаратами Органік-баланс (0,5 л/га), Хелпрост соя (1,0 л/га), Хелпрост бор (0,5-1,0 л/га) з прилипачем Липосам (0,25 л/га).

 

Як показали результати досліджень, обробка насіння біопрепаратами позитивно впливала на показники елементів структури сої (рис. 1). 

 

Рис. 1. Вплив обробки насіння біопрепаратами на ріст і розвиток рослин сої

Застосування інокулянту Різолайн 2 л/т з протектором Різосейв 2 л/т збільшували біометричні показники до 15% (табл. 1). Поєднання під чамс обробки насіння інокулянту з мікоризоутворювальним біопрепаратом МікоФренд® у нормі 1,5 л/т дал змогу підвищити показники елементів структури, порівнюючи з контролем, на 5–19%, порівнюючи з інокулянтом Різолайн — до 5%.

 

Результати обліку врожайності свідчать, що обробка насіння сої інокулянтом Різолайн 2 л/т з протектором Різосейв 2 л/т збільшує врожайність культури проти контролю на 0,45 т/га (рис. 2).

 

Рис. 2. Урожайність насіння сої залежно від обробки насіння біопрепаратами

Поєднання під час обробки насіння інокулянту (Різолайн 2 л/т + Різосейв 2 л/т) з мікоризним біопрепаратом 1,5 л/т збільшує отриманий приріст урожайності до 0,58 т/га (НІР05 — 0,041 т/га). Застосування комплексу досліджуваних препаратів, порівнюючи з варіантом інокулювання, сприяв збільшенню врожайності сої на 0,13 т/га.

 

Умовно-чистий прибуток від застосування інокулянту Різолайн (за ціни на сою 10 500 грн/т) становить 4614 грн/га, а за поєднання інокулянту Різолайн із мікоризним препаратом МікоФренд® — 5843 грн/га.

 
 

Вінницький національний аграрний університет

 

Температурний режим у травні-серпні був вищим, ніж середні багаторічні показники, і, як наслідок, спостерігалася суха спекотна погода. Опадів упродовж періоду вегетації випало найменше в червні 25,9% норми, а в інші місяці їх кількість становила 40,4–57,8%, що призвело до дефіциту вологи.

 

Ґрунт — сірий лісовий середньосуглинковий на лесі з умістом гумусу в орному шарі 1,99%, рН сольової витяжки 5,6. Попередник — ячмінь ярий.

 

Норма висіву сої сорту Медісон — 600 тис. зерен на 1 га.

 

Досліджували варіанти обробки насіння:

 

1. Без інокуляції (контроль).

 

2. Різолайн + Різосейв (2 л/т + 2 л/т).

 

3. Різолайн + Різосейв (2 л/т + 2 л/т) + комплексний мікоризний препарат (1,0 л/т).

 

Агротехніка вирощування сої — загальноприйнята.

 

За результатами досліджень в умовах 2017 року найефективнішим є варіант за поєднання під час обробки насіння сої інокулянта Різолайн 2 л/т та протектора Різосейв 2 л/т з комплексним мікоризним біопрепаратом 1 л/т. За їх поєднання зросла висота: рослин — на 3 см, висота прикріплення нижніх бобів — на 2,7 см, що запобігає зменшенню втрат під час збирання.

 

Зросла площа листкової поверхні на початок фази наливу насіння на 3,1 тис. м²/га, що позитивно вплинуло на збільшення таких показників, як кількість бобів на рослині, кількість насінин у бобі та масу 1000 насінин.

 

Таким чином, завдяки збільшенню показників продуктивності сої отримано прирости від застосування досліджуваних біопрепаратів.

 

Приріст урожайності від застосування інокулянту Різолайн 2 л/т з протектором Різосейв 2 л/т становив 0,33 т/га (НІР 05 т/га — 0,095). Поєднання інокулянту під час обробки насіння сої з комплексним мікоризним біопрепаратом 1 л/т збільшив отриманий приріст урожайності до 0,49 т/га.

 

Застосування комплексу досліджуваних препаратів, порівнюючи з варіантом інокулювання, сприяв збільшенню врожайності сої на 0,16 т/га.

 

Отже, умовно-чистий прибуток від застосування інокулянту Різолайн (за ціни на сою 10 500 грн/т) становить 3354 грн/га, а за поєднання інокулянту Різолайн із комплексним мікоризним препаратом МікоФренд® — 4943 грн/га.

 

Таким чином, результати проведених досліджень демонструють можливість реалізації генетичного потенціалу сої й одержання кращих результатів по урожайності навіть за неоптимальних умов вирощування під час обробки насіння інокулянтом Різолайн 2 л/т з мікоризним біопрепаратом МікоФренд® у нормі 1–1,5 л/т.

 

 

журнал “The Ukrainian Farmer”, лютий 2019 року

  

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі “The Ukrainian Farmer” та інтернет-сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа».

 

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ