Агромаркет
Головне:
Агромаркет

Правила самозахисту

Правила самозахисту

Як фермеру відстояти свої права у страхуванні агропродукції.

  

Аграрне страхування дозволяє керувати природними й техногенними ризиками, що можуть загрожувати аграрному бізнесу. Це в свою чергу підвищує інвестиційну привабливість такого бізнесу та довіру до нього з боку фінансових інституцій, які надають кредити агровиробникам. Однак потрібно пам’ятати, що, страхуючи сільгосппродукцію, кожна зі сторін договору страхування має свої інтереси. Для страховика цей інтерес полягає в отриманні прибутку від страхової діяльності, а для виробника — у фінансовому захисті його господарювання. Авторитетні страхові компанії ніколи умисно не шукатимуть підстави для невиплати страхової суми. Від їх надійності, як партнерів агровиробника у виконанні своїх зобов’язань, залежить наявність постійного клієнта. Однак трапляється, що страховики, котрі бачать свій інтерес не в налагодженні постійного бізнесу, а в сьогоденній наживі, зловживають своїми повноваженнями. То як агровиробникам застосовувати інструменти захисту своїх прав?

 

Контроль і ще раз контроль

 

Неправильні дії агровиробника в разі настання страхового випадку можуть стати законною підставою для відмови страховика у здійсненні страхового відшкодування. Аби не допустити цього, в господарстві має бути працівник, який знає деталі договору страхування. За настання страхового випадку, коли вся увага спрямована на відвернення негативних наслідків стихії, цей працівник чітко й послідовно дотримуватиметься процедур, установлених страховим договором, виконуватиме всі дії з повідомлення страховика про страховий випадок, отримання підтвердження факту настання ризиків від уповноважених державних органів, залучення аварійного комісара для визначення причин і наслідків настання страхового випадку тощо.

 

Якщо контроль за виконанням страхового договору в господарстві лежить на вас, пам’ятайте, що передусім слід повідомити про страховий випадок страхову компанію. Можна зателефонувати: оперативне повідомлення допоможе страховику швидше почати виконувати свою частину договору. Та крім того, на випадок виникнення спору слід відправити страховикові письмове повідомлення, щоб зафіксувати вчасність свого звернення щодо страхового випадку. Далі — звертайтеся до уповноважених державних органів для отримання довідки на підтвердження факту настання страхової події (якщо це передбачено умовами договору). Наприклад, у разі заморозків, ожеледі, вимерзання, посухи чи інших подій, пов’язаних із несприятливими погодними умовами, слід звернутися до центрів із гідрометеорології; у разі лавини, земельного зсуву, урагану, землетрусу чи інших надзвичайних ситуацій — до Державної служби України з надзвичайних ситуацій; у разі підпалу, крадіжки, хуліганства чи інших протиправних дій третіх осіб — до Національної поліції.

 

Страховий договір передбачатиме право страховика провести власне розслідування для з’ясування причин настання страхового випадку та розміру збитку. Тому до огляду пошкодженого майна представниками страхової компанії, таке майно потрібно зберігати у стані, у якому воно опинилося після страхового випадку або після дій, спрямованих на зменшення або запобігання настанню збитків. На огляді майна подбайте про присутність свого представника, який здійснюватиме запис проведення огляду. Камера має зафіксувати час і дату здійснення відеозапису, а також усіх присутніх. Якщо це неможливо зробити автоматично, озвучте час і дату усно на початку й наприкінці запису. Договір може передбачати, що до огляду слід залучити представників уповноважених органів або зовнішніх експертів. Упевніться, що присутні всі ті особи, участь яких обов’язкова. Наприкінці огляду страховик складає страховий акт, який є підставою для виплати відшкодування.

 

Про переговори та претензії

 

Страховик зобов’язаний виплатити страхове відшкодування у передбачений договором строк. Якщо ви отримали відмову або ж виник cпір щодо обсягу страхового відшкодування, варто спробувати розв’язати проблему шляхом переговорів чи направленням претензії.

 

Переговори. Конкретних правил ведення переговорів не існує. Ви можете вести переговори телефоном, через скайп чи електронну пошту, на особистих зустрічах. Переконайтеся, що на переговорах присутня особа, уповноважена ухвалювати рішення. Консультант страхової компанії діятиме відповідно до стандартних вказівок й інструкцій, тоді як керівник філії страхової компанії або керівник страхової компанії може запропонувати рішення вашої проблеми. Крім того, пам’ятайте, що результати переговорів мають бути зафіксовані письмово, наприклад, в акті звірки, страховому акті, додатковому договорі. Тільки тоді результат переговорів матиме юридичні наслідки для обох сторін договору страхування.

 

Претензія. Це офіційний шлях владнання суперечки (але триваліший), що регламентується статтею 222 Господарського кодексу України. Якщо ви вважаєте, що страховик порушив ваші права та законні інтереси за договором страхування, ви маєте право звернутися до нього з письмовою претензією. У претензії, зокрема, слід зазначити:

 

1) повне найменування та поштові реквізити агровиробника й страхової компанії;

 

2) номер претензії і дату пред’явлення;

 

3) обставини, на підставі яких пред’явлено претензію;

 

4) докази, що підтверджують ці обставини;

 

5) вимоги заявника з посиланням на нормативно-правові акти, правила страхування та договір страхування із зазначенням норм, що, на вашу думку, порушив страховик;

 

6) суму претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовому оцінюванню;

 

7) платіжні реквізити заявника претензії;

 

8) перелік документів, що додаються до претензії.

 

Наведений перелік відомостей не є вичерпним і за потреби в претензії можуть бути зазначені й інші відомості. Відповідно до статті 222 Господарського кодексу України, документи, що підтверджують вимоги заявника, додають в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Документи, що є у другої сторони, можуть не додаватися до претензії. Документи рекомендується надавати у вигляді копій. На етапі пред’явлення претензій не варто віддавати оригінали документів.  Останні може витребувати у вас тільки суд.

 

Претензію, підписану повноважною особою агровиробника, надсилають страховику рекомендованим або цінним листом чи вручають під розписку.

 

Претензію розглядає страхова компанія в місячний строк із дня її отримання. Обґрунтовані вимоги заявника страховик зобов’язаний задовольнити. Розглядаючи претензії, сторони за потреби повинні звірити розрахунки, провести експертизу або вчинити інші дії для забезпечення досудового врегулювання спору.

 

Про результати розгляду претензії страховик повинен повідомити агровиробника письмово… Відповідь на претензію, підписану повноважною особою страховика, надсилають агровиробнику рекомендованим або цінним листом чи вручають йому під розписку.

 

Офіційний шлях дозволяє використовувати отриману відповідь страховика на етапі судового розгляду. Однак його реалізація потребує не менше як два-три місяці.

 

Якщо згідно зі страховим договором, сторони зобов’язуються врегулювати спори шляхом переговорів, суд вимагатиме підтвердження факту проведення таких переговорів, направлення претензії або хоча б підтвердження спроби агровиробника вступити в переговори зі страховиком.

 

Коли захист не спрацював

 

Буває, що переговори не допомагають захистити свої права й законні інтереси перед страховиком. У такому разі доцільно звертатися до зовнішніх інституцій:

 

Медіація. Медіація означає «посередництво» й полягає в залученні за згодою сторін до процесу переговорів нейтральної третьої сторони — медіатора. Медіатор веде переговорний процес, вислуховує аргументацію сторін по суті спору, дає кваліфіковані поради й активно допомагає сторонам самостійно ухвалити рішення, яке задовольнить усіх учасників.

 

Слід пам’ятати, що той, хто йде на переговори з лише одним заготованим варіантом результату переговорів, уже програв. Маючи один варіант наслідків переговорів, ви ставите іншу сторону перед вибором: погодитися на ваші умови чи ні. Друга сторона зазвичай має таке саме прагнення — отримати лише вигідний їй результат. Ідучи на медіацію, треба пам’ятати, що дві сторони зі своїх двох позицій будуть самі  продукувати той третій варіант, який задовольнить обох. Результати не створюють юридичних наслідків для сторін. Відтак із метою юридичного оформлення результатів переговорів чи медіації сторонам слід унести відповідні зміни або доповнення до договору.

 

В Україні діє Асоціація медіаторів, до якої входять підготовлені фахівці. Вам не обов’язково залучати саме професійного медіатора. Функції медіатора може виконати людина, яка має відповідні знання та якій довіряють страховик і ви. Медіація є швидким і ефективним способом вирішення спорів, однак недоліком медіації є її вартість. Витрати покриваються сторонами медіації в тих частках, у яких вони погодилися між собою.

 

Професійні об’єднання страховиків. Ідея професійних об’єднань полягає в тому, що вони повинні сприяти розвитку страхового ринку та захисту прав й інтересів учасників ринку страхових послуг, що є їх членами. Одним з інтересів учасників ринку є очищення ринку від нечесних практик страхових компаній і збереження довіри до ринку з боку клієнтів фінансових установ. Тому професійні об’єднання мають стежити та впливати на діяльність їх членів. На сьогодні в Україні ідея професійних об’єднань усе ще в процесі реалізації й трансформації, однак звернутися за допомогою до професійних об’єднань щодо дій їх членів варто. Такими об’єднаннями учасників ринку страхових послуг України є Ліга страхових організацій України, Українська федерація убезпечення тощо.

 

Звернення до регулятора. Регулятором ринку небанківських фінансових послуг є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі — Нацкомфінпослуг). Нацкомфінпослуг має право виносити розпорядження про усунення порушень небанківськими фінансовими установами, зокрема, страховикам, та застосовувати штрафні санкції за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг.

 

При Нацкомфінпослуг діє Сервісний Центр обслуговування учасників ринків фінансових послуг, у який можна звернутися за консультацією та допомогою у вирішенні спору зі страховою компанією.

 

Суд. І страхова компанія, і агровиробник є суб’єктами підприємницької діяльності, тому за захистом прав і законних інтересів слід звертатися до господарського суду. Позов пред’являється до господарського суду за місцем розташування страховика або його філії, у якій було укладено договір страхування. Для цілей визначення підсудності місце розташування страховика визначається згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань. Позовна заява має містити:

 

1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;

 

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові — для фізичних осіб — підприємців) сторін й інших учасників справи, їх місце розташування; поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи у Єдиному державному реєстрі підприємств й організацій України або реєстраційний номер облікової картки платника податків; відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти;

 

3) зазначення ціни позову й обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються;

 

4) зміст позовних вимог;

 

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову;

 

6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору — якщо закон установлює обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;

 

7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;

 

8) перелік документів й інших доказів, щ о додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності в позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;

 

9) попередній (орієнтовний) розрахунок с уми судових витрат, які позивач зазнав і які очікує витратити у зв’язку з розглядом справи;

 

10) підтвердження позивача про те, що він не подав іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

 

Загалом аграрне страхування є ефективним інструментом керування ризиками в аграрному бізнесі, що, однак, не гарантує відсутність нечесних практик на ринку та спорів щодо виконання страхових договорів, зокрема щодо здійснення страхового відшкодування. Бажаю агровиробникам лише чесних контрагентів, аби відчути на власній практиці переваги агрострахування. Однак, якщо не пощастить, варто пам’ятати, що застосування набору позасудових і судових способів урегулювання спору дозволить обстояти свої права та законні інтереси.

 

 

Катерина Ященко, юрист

газета “АгроМаркет”, лютий 2018 року

 

 

Усі авторські права на інформацію розміщену у газеті “АгроМаркет” та інтернет-сторінці газети за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа». 

Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ

Журнали