Овочі-Ягоди-Сад
Головне:
Овочі-Ягоди-Сад

Дослід щодо застосування біостимулятора Вуксал БІО Аміноплант на капусті білоголовій

Дослід щодо застосування біостимулятора Вуксал БІО Аміноплант на капусті білоголовій

На врожайність капусти білоголової впливає система живлення і густота стояння рослин. За краплинного зрошення найбільш ефективним є внесення нітроамофоски в нормі N90P90K90 та позакореневе підживлення біостимулятором Вуксал Біо Аміноплант у нормі 2 л/га за густоти стояння рослин 47,6 тис. шт./га

Місце та методика проведення досліджень 

Дослідження проводили в 2017 та 2018 рр. на базі дослідного поля кафедри плодоовочівництва і зберігання ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Дослідне поле розташоване на території Харківського району Харківської області. Ця місцевість знаходиться в східній частині Лівобережного Лісостепу України. Клімат континентальний. На більшій частині території він відрізняється нестачею вологи, холодною зимою та жарким сухим літом. 

Ґрунт дослідної ділянки –– чорнозем типовий малогумусний важкосуглинковий на лесовидному суглинку. Вміст гумусу становить 4,8%, гідролізованого азоту — 5 мг/100 ґрунту, рухомого фосфору — 9,6–10,6 мг, обмінного калію — 16,7–18,0 мг/100 ґрунту і має слабокислу реакцію середовища рН (КСI) — 5,3. 

Для досліджень підібрали один із перспективних середньопізніх гібридів капусти білоголової Лексикон F1 від компанії Syngenta. Головки за формою плоско-округлі, щільні. Цей гібрид може зберігатися до п’яти місяців. Дослідження проводили згідно з «Методикою дослідної справи в овочівництві і баштанництві» Г. Л. Бондаренко, К. І. Яковенко, «Методикою польового досвіду» Б. А. Доспєхова та іншими. 

Розміщення ділянок в досліді систематичне, повторність — чотириразова. Площа облікової ділянки — 21 м2 (7,5 × 2,8 м). Попередник –– цибуля ріпчаста. Схема висаджування розсади: 

• (40 + 100) × 50 см, густота стояння рослин –– 28,6 тис. шт./га; 

• (40 + 100) × 40 см — 35,7 тис. шт./га; 

• (40 + 100) × 30 см — 47,6 тис. шт./га. 

Технологія вирощування капусти білоголової в досліді загальноприйнята для зони вирощування, окрім досліджуваних факторів. Розсаду вирощували в холодному розсаднику. У відкритий ґрунт висаджували розсаду у 30–35-денному віці у фазі 4–5 справжніх листків згідно зі схемою досліду. 

Догляд за рослинами полягав у ручних прополюваннях, міжрядних обробітках, поливах через краплинне зрошення, внесенні добрив та біостимулятора за схемою досліду та захисті від шкідників. Вологість ґрунту підтримували на рівні 75–80% НВ впродовж періоду вегетації. Система живлення капусти білоголової в досліді передбачала застосування мінеральних добрив у вигляді нітроамофоски (навесні під час садіння розсади врозкид) та висококонцентрованого біостимулятора-антистресанта Вуксал БІО Аміноплант (обприскування під час вегетації рослин згідно з рекомендаціями виробника: через 2 тижні після висаджування розсади та на початку формування продуктових органів). 

Маса головки капусти білоголової залежно від застосування системи живлення і густоти посадки (середнє за 2017 та 2018 рр.)

Результати досліджень 

У варіантах досліду не було виявлено значної різниці щодо проходження фенологічних фаз росту і розвитку рослинами капусти білоголової. На варіантах, де застосовували мінеральні добрива у вигляді нітроамофоски та біостимулятора-антистресанта Вуксал БІО Аміноплант спостерігали більш швидке настання фази початку та масового формування головки. 

Схема досліду

Нами була встановлена закономірність збільшення біометричних показників (висоти рослин, діаметра розетки листків та діаметра головки капусти білоголової) впродовж вегетаційного періоду застосування добрив і біостимулятора Вуксал БІО Аміноплант порівняно з контролем без добрив. Наприкінці вегетації найбільший приріст біомаси був у варіанті, де вносили нітроамофоску разом із суспензією Вуксал БІО Аміноплант (N90P90K90 + Вуксал БІО Аміноплант 2 л/га), ніж на контролі. Дещо менша була біомаса у варіантах, де застосовували лише одну нітроамофоску (N90P90K90 навесні врозкид), а також на варіантах, де вносили нітроамофоску N90P90K90 разом із препаратом Вуксал БІО Аміноплант у нормі 1 л/га. 

У гібрида капусти білоголової Лексикон F1 маса головки коливалася від 2,2 до 3,0 кг. На контрольному варіанті без добрив вага однієї головки капусти білоголової була найменшою і становила 2,1–2,6 кг залежно від густоти стояння рослин. Максимальна вага головки (3,0 кг) була за густоти стояння рослин 28,6 тис. шт./га, і зменшувалася до 2,3 кг у разі загущення до 35,7 тис. шт./га та до 2,1 кг в умовах загущення до 47,6 тис. шт./га. 

Навесні внесення під посадку капусти однієї лише нітроамофоски N90P90K90 сприяло достовірному збільшенню маси головки в середньому до 2,4–2,8 кг залежно від густоти стояння рослин. Закономірність зменшення маси однієї головки під час загущення рослин спостерігалась аналогічно варіанту без добрив. 

У варіанті, де комбіновано вносили нітроамофоску в дозі N90P90K90 разом із біостимулятором Вуксал БІО Аміноплант нормою 1 л/га, продуктивність рослин істотно підвищувалася порівняно з контролем без добрив та порівняно з внесенням лише нітроамофоски і становила 2,9 кг за густоти стояння рослин 28,6 тис. шт./га, 2,7 кг — 35,7 тис. шт./га та 2,5 кг — 47,6 тис. шт./га. 

Урожайність капусти білоголової залежно від застосування системи живлення і густоти посадки (середнє за 2017 та 2018 рр.)

Збільшення норми внесення біостисулятора-антистресанта Вуксал БІО Аміноплант до 2 л/га сприяло збільшенню маси голов ки капусти білоголової від 2,7 до 3 кг залежно від густоти стояння рослин. Як і в попередніх варіантах, найбільша маса головки (3 кг) була у варіанті з найменшою густотою стояння рослин 28,6 тис. шт./га, зменшувалася до 2,882 кг при загущенні рослин до 35,7 тис. шт./га та була найменшою за максимальної щільності стояння рослин — 47,6 тис. шт./га. 

За роками проведених досліджень встановлено достовірне збільшення продуктивності капусти білоголової в умовах застосування мінерального добрива як самостійно, так і разом із біостимулятором Вуксал БІО Аміноплант порівняно з контролем без добрив. У межах кожного з варіантів системи живлення спостерігали закономірність зменшення однієї головки при збільшенні кількості рослин на одиницю площі. 

Врожайність капусти білоголової на контрольному варіанті без добрив була найменшою і становила 73,1–101,0 т/га залежно від густоти стояння рослин (таблиця). Мінімальною (73,1 т/га) вона була за густоти стояння рослин 28,6 тис. шт./га та збільшувалася із загущенням рослин, незважаючи на зменшення маси головки, до 81,8 т/га — 35,7 тис. шт./га та до 101,0 т/га — 47,6 тис. шт./га. 

Навесні внесення під посадку капусти білоголової лише однієї нітроамофоски в дозі N90P90K90 сприяло збільшенню врожайності від 79,2 до 114,0 т/га, що на 6,1–12,9 т/га більше порівняно з варіантами на відповідній загущеності без застосування добрив. Збільшення кількості рослин на 1 га сприяло підвищенню врожайності аналогічно варіанту, де добрива не застосовували взагалі. 

У варіантах внесення нітроамофоски разом із біостимулятором Вуксал БІО Аміноплант у нормі 1 л/га сприяло підвищенню врожайності від 82,4 до 119,1 т/га, що на 9,3–18,0 т/га вище порівняно з варіантом без добрив та на 3,2–5,1 т/га більше, ніж у варіанті з внесенням лише нітроамофоски. При загущенні рослин капусти білоголової зростала врожайність від 82,4 до 119,1 т/га. 

Таблиця. Врожайність капусти білоголової залежно від застосування системи живлення і густоти посадки (середнє за 2017 та 2018 рр.)

У варіанті, де застосовували нітроамофоску N90P90K90 разом із біостимулятором Вуксал БІО Аміноплант нормою 2 л/га, у середньому за 2017 та 2018 рр. отримали найвищу врожайність 85,5–127,9 т/га. Приріст до контролю без добрив за відповідної густоти стояння рослин становив 12,3–26,8 т/га. Прибавка врожайності становила 6,3–13,9 т/га порівняно з внесенням лише нітроамофоски, порівняно з внесенням нітроамофоски разом із біостимулятором Вуксал БІО Аміноплант нормою 1 л/га — 3,0–8,8 т/га. Закономірність підвищення врожайності за умови збільшення кількості рослин на одному гектарі підтверджувалася аналогічно попереднім варіантам. 

У середньому за два роки проведення досліджень урожайність капусти білоголової Лексикон F1 знаходилася в межах від 73,1 до 127,9 т/га. 

Переваги Вуксал БІО Аміноплант

• Має сертифікати FiBL та Органік Стандарт, що підтверджують придатність до використання в органічному землеробстві.
• Високий вміст амінокислот рослинного походження та інших біоактивних речовин.
• Ефективна позакоренева абсорбція.
• Активує захисну систему рослин проти дії несприятливих факторів.
• Покращує розвиток кореневої системи.
• Володіє властивістю підкислювати робочий розчин.
• Має відмінні властивості прилипача та зволожувача.
• Забезпечує оптимальну дію ЗЗР.
• Наявність спеціальних добавок гарантує оптимальне поглинання біологічно активних речовин незалежно від погодних умов.

Григорій Яровий, д-р с.-г. наук
Олексій Романов, канд. с.-г. наук
Тетяна Романова, канд. с.-г. наук
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

Професійні агрономічні консультації і сервісний центр в Україні: ТОВ “Уніфер”
Херсонська обл. 74800, м.Каховка, вул. Мелітопольська, 17-Б
Гаряча лінія Wuxal +38 (050) 494 12 14
www.unifer.de
www.facebook.com/UniferCompany
www.instagram.com/unifer_ua

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ

Журнали